HIPERMARKET 4.2.20


HIPERMARKET W52

Data wydania 09.01.2023

Nowość

 • W dokumentach dodano możliwość wyłączenia automatycznego dodawania tandemu podczas edycji dokumentu.
 • W dokumentach podczas wyceny pozycji dokumentu PZ dodano możliwość podpowiadania marży ze skonfigurowanych widełek marż wg tzw. marży sugerowanej.
 • W dokumentach podczas realizacji dokumentu pojawia się informacja o jego realizacji.
 • Dodano nowy wydruk raportów kasowych grupowany po dacie i typie.
 • Do możliwych do skonfigurowania polityk zaokrągleń, dodano nowy algorytm zaokrąglania tak aby cena na metce za 100g była [2,95, 2,99] czyli cena za 1kg [29,50, 29,90] – czyli zaokrąglamy do 50,90.
 • Dostosowanie do dyrektywy Omnibus – najniższa cena towaru z okresu 30 dni przed ogłoszeniem obniżki: dodanie możliwości jej wyświetlenia w katalogu towarów.

Bugfixy

 • W konfiguracji z użytkownikami lokalnymi naprawiono synchronizację kasjerów na kasy.
 • Poprawiono ustawianie się na PLU na podglądzie dokumentu w katalogu gdy dokument jest skumulowany po PLU.
 • Poprawiono wyliczenia ilości z ostatniej dostawy przy korekcie cenowej.
 • W generowaniu dokumentu sprzedaży poprawiono uwzględnianie rabatów, które obniżają wartość pozycji do 0
 • Do zamknięcia dnia dodaliśmy dodatkowe porządkowanie towarów na kasie z uwzględnieniem blokad, sterowań.

Changes

 • Dodano na końcu wydruku protokołu kontraktu podsumowanie różnicy wartości na PZ i na kontrakcie.
 • Zmiany dotyczące kasowania rekordów w Hipermarkecie.


HIPERMARKET W50

Data wydania 28.12.2022

Nowość

 • SPS HURT – przy tworzeniu zamówienia mamy do dyspozycji nowy algorytm: magazyn z danych sklepów.
 • Udoskonalono mechanizm powiązania pozycji faktury z pozycjami dokumentu magazynowego, umożliwiając wystawianie korekty faktury w sposób automatyczny w większej ilości przypadków.
 • Dodanie w fakturach obsługi ręcznego oznaczenia numerów klasyfikacji pozycji wrażliwych mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment).

Bugfixy

 • W zamówieniach poprawiono ręczne dodawanie towarów po nazwie.
 • W zamówieniach poprawiono algorytm wyznaczania Hali towarom.
 • W zamówieniach poprawiono podgląd pozycji zrobionego zamówienia. Poprawka dotyczy pól ze sprzedażą dzienna i tygodniowa.
 • Poprawiono wyliczenia ilości z ostatniej dostawy przy korekcie cenowej.
 • Poprawiono wyszukiwanie w dokumentach korekt. Działa tak samo jak w oryginałach dokumentów.
 • W starszych formatkach wyboru towaru w dokumentach przywrócono możliwość filtrowania produktów. Filtr jest wspólny z katalogiem sklepowym.
 • Do zamknięcia dnia dodano dodatkowe porządkowanie towarów na kasie z uwzględnieniem blokad, sterowań.
 • Poprawiono wysyłanie specjalnych kodów okazji na wagi.

Changes

 • W dokumentach do raportu pz nieprzypisanych do FV – dodano opcję usuwania dokumentów skorygowanych do 0.
 • W katalogu sklepowym dodano podgląd historii towaru przez p z Bufora cenowego.
 • Poszerzono możliwości konfiguracyjne modułu utargów kasjerskich o wystawienie kp i kw do jednej pozycji utargów kasjerskich.


HIPERMARKET W48

Data wydania 09.12.2022

Nowość

 • Dodano możliwość przesuwania towaru w dokumencie na inną pozycję za pomocą klawisza ‚*’ lub z menu. Możliwość dostępna jest w standardowych dokumentach, nie dotyczy korekt.

Bugfixy

 • W zamówieniach poprawiono zakres proponowanych towarów, by pomijać towary niedostępne dla sklepu.
 • GRAMHURT Zaktualizowano formatkę dodawania pozycji na korekcie PZ z wersji 4.2.4
 • Naprawiono błąd wydruku zestawienia nominałów w kpkw, który powodował drukowanie pustej kartki.

Changes

 • W analizerze w analizie użycia kart klienta powiększono dopuszczalną długość kodu karty.

Hotfixy

 • Poprawka na brak wyboru sposobu_wysyłki zamówień.
 • Ignorowanie blokad przy imporcie edi do zamówień do dostawcy


HIPERMARKET W46

Data wydania 24.11.2022

Bugfixy

 • Poprawiono błędny numer sklepu na podglądzie kontrahentów podczas importu dokumentów w PZtach.
 • W katalogu towarowym naprawiono podgląd stanów minimalnych.

Changes

 • W raportach w katalogu towarowym na centrali dodano kolumnę ze średnią rotacją z tygodnia w podglądzie stanu sklepów na dzień (centrala→katalog towarowy → p →historia sprzedaży towaru → A).
 • Uporządkowano formatkę wprowadzania towaru w centrali.
 • Przy dodawaniu nowego towaru w towarowym podpowiada GTU na podstawie wcześniej wybranego PKWiU.
 • Zoptymalizowano proces rozliczania kaucji podczas zamykania dnia.


HIPERMARKET W44

Data wydania 14.11.2022

Nowość

 • W zamówieniach dodano dodatkowe filtry danych (F5).
 • Przebudowa modułu kodów związanych, nieznaczne zmiany w formatkach.

Bugfixy

 • Z listy kasjerów na sklepach usunięto pracowników, których np. przesunięto do innych sklepów.
 • W katalogu towarów poprawiono raport stanów mniejszych niż stany minimalne (dostępny pod ctrl-n)
 • Naprawa weryfikacji zgodności NIP na fakturze z NIP-em na paragonie, która nie zawsze się uruchamiała w graficznej wersji HM.

Changes

 • W oknie PKWiU, dodano pola GTU i MPP. Pola będą przydatne przy zakładaniu towaru, oraz wystawianiu faktur.
 • Na wydruku protokołu kontraktów obok plu została dodana kolumna ean.
 • Usunięto kolumnę ilość z Menu->Katalogi->Zarządzanie towarami->Typy.
 • Przy dodawaniu nowego towaru w towarowym podpowiada GTU na podstawie wcześniej wybranego PKWiU.
 • W kontraktach przebudowano i zoptymalizowano formatki.
 • Do zamówień dodano możliwość zmiany parametrów zamówienia w trakcie edycji i ponownego przeliczenia pozycji (opcja konfigurowalna, domyślnie wyłączona)
 • W formatce kontrahentów wyłączono weryfikację części pól. Np KRS może pozostawać pusty.


HIPERMARKET W42

Data wydania 28.10.2022

Nowość

 • Dodano eksport dokumentów do systemu Enova.
 • Dopasowanie JPK_FA do schemy 4.

Bugfixy

 • Przywrócenie możliwości wrzucania zmiany nazwy towaru z centrali do bufora do druku metek.
 • Naprawa niemożności dodawania dopisków w stopkach korekt faktur oraz przy aktywnej centralnej blokadzie modyfikacji faktur.

Changes

 • Przebudowano widok bazy producentów.
 • W oknie wyboru dokumentów do „faktury PZ i WZZD” pomijane są dokumenty do których dołączono już fakturę.
 • Optymalizacja widoku towarów.
 • Zwiększenie szerokości kolumny komunikatu w Raporcie alertów na kasie samoobsługowej.
 • Przebudowano widok i formatkę bazy sklepów, usunięto zbędne parametry.
 • Reorganizacja opcji szybkiego szukania i filtrowania w większości okien. np. nie trzeba usuwać poprzednich treści w oknie szukania (znika, kiedy zaczynamy pisać).
 • Przebudowano opcje szybkiego szukania oraz szybkiego zawężania w części okien.

Remove

 • Usunięto przestarzały moduł workgropup. Został zastąpiony przez GroupWare (NetOrganizer).


HIPERMARKET W40

Data wydania 14.10.2022

Nowość

 • W remanentach przy włączonej stałej DODAWAC_TANDEM_NA_DOK, podczas ładowania danych z kolektora, do towarów dołączane są również tandemy.
 • W hurtowniach w niektórych formatkach pozycji dokumentów, dodano pole ze stanem z katalogu.
 • Dodano eksport dokumentów do systemu enova.

Bugfixy

 • Poprawiono program, by pamiętał ustawiony indeks (domyślne sortowanie) „ctrl-o lub tab” w oknach, gdzie zostało to przewidziane.
 • W zamówieniach usunięto możliwość pominięcia wyboru kontrahenta przy tworzeniu zamówienia.
 • Dodano zabezpieczenia przed jednoczesnym wystawianiem faktur z różnych stanowisk (logowań), do tych samych dokumentów.

Change

 • Przebudowano widok i formatkę bazy sklepów, usunięto zbędne parametry.


HIPERMARKET W38

Data wydania 30.09.2022

Nowość

 • Przebudowano okno „Podziałów Własnych” oraz dodano możliwość ukrycia podziałów pracownikom bez właściwych uprawnień.
 • Uproszczono algorytm wyliczania ceny przy imporcie danych z kolektora lub pliku csv. Przy wartościach ułamkowych zachowano cenę zaczytaną z pliku.

Bugfixy

 • Zabezpieczono zamówienia przed zmianą kontrahenta na 0.
 • W utargach kasjerskich poprawiono błąd, powodujący wylogowanie z programu.
 • W zamówieniach dodano blokadę wysyłania otwartych zamówień.

Change

 • Rozszerzono matrycę o nowe możliwości sterowania. Dodano możliwość przypisania statusu matrycy dla grup sklepów.


HIPERMARKET W36

Data wydania 15.09.2022

Nowość

 • Dodano możliwość zamiany kontrahenta w zamówieniach na centrali i sklepie.
 • Dodano możliwość konfiguracji minimalnego PLU, od którego będzie wyznaczone PLU dla towaru okazji.
 • W centrali w katalogu towarowym, dodano możliwość sortowania po kolumnach typ towaru i ceny (dostępna możliwość wyłączenia w konfiguracji).
 • W katalogu towarowym uporządkowano kolorowanie. Pomarańczowy – towar zablokowany – jedną z blokad: P, Z, PZ, b, B, BPZ, wycofany lub niedostępny na podstawie matrycy.

Bugfixy

 • W fakturach uporządkowano formy płatności. FVRR, może być opłacona tylko przelewem. Poprawiono konfigurację domyślnej płatności w pozostałych typach faktur.
 • Poprawiono odświeżanie widoku towarów po grupowej zmianie typu sklepu.
 • W centrali w katalogu towarowym, w raporcie historia sprzedaży towaru (klawisz P) dodano:
  • stawki VAT;
  • numer zamówienia centralnego;
  • klawisz ‚D’ pokazujący nagłówki dokumentów ze sklepów;
  • wpis z dniem dzisiejszym.
 • W zamówieniach centralnych w widoku listy sklepów dla PLU poprawiono, aby belka kursora pozycjonowała się na pierwszym rekordzie.
 • W formatce edycji grafiku zamówień w QT, poprawiono układ pól oraz dodano pola:  godzina zamawiania, godzina wysyłania.

Changes

 • Z formatki nagłówka faktur usunięto nieużywaną opcję sprzedaży ciągłej (opcja konfigurowalna 103). Przy włączonej funkcjonalności, data sprzedaży ciągłej musi zawierać rok, miesiąc, dzień.
 • W podglądzie historii stanu i sprzedaży w katalogu towarowym ustawiono domyślny okres na 365 dni. Dostępna jest możliwość zmiany w filtrze pod F5.


HIPERMARKET W34

Data wydania 01.09.2022

Nowość

 • Dodano możliwość wyłączenia wyświetlania wybranych dokumentów po wyjściu z HM.

Remove

 • Usunięto klawisz „F1 pomoc” z menu głównego.

Bugfixy

 • Naprawiono błąd wystawiania nadmiarowego KKW podczas korekty cenowej, w przypadku zmiany kilku pozycji na PZ.
 • Poprawiono wystawianie faktur RR z potrąceniami na FPPRS.
 • W wersji graficznej poprawiono formatkę nagłówka faktur.
 • Poprawiono zachowanie zamówień w przypadku, gdy towar ma ułamkową jednostkę miary i parametr ilość w Opakowaniu zbiorczym =0, to zaokrąglanie jest nieaktywne.

Changes

 • W imporcie wielu dokumentów RW w opis należy wpisać symbol kontrahenta. Uprzednio była to nazwa dostawcy.
 • W dokumentach przeniesiono opcję „kontrola FakPZ” z menu „inne” do katalogu „operacje” oraz poprawiono jej nazwę na „Zbiorcza korekta dokumentu”.


HIPERMARKET W32

Data wydania 19.08.2022

Nowość

 • SPS HURT – do widoków PZtów dodano kolumnę z symbolem faktury. Aktualny widok pozwala na rozróżnienie czy jest to faktura RR (np.FVRR) czy zakupowa (np. FKZ).

Bugfix

 • SPS HURT – naprawiono problem błędnego zawężania widoku podczas dodawania oraz edycji pozycji w zamówieniach od odbiorcy.

Changes

 • Zmieniono podgląd stanów dzień po dniu (klawisz P w katalogu sklepowym):
  • w kolumnie „Zamówienia” znajduje się suma ilości zamówień wysłanych oraz po przecinku ilość z zamówień nie wysłanych (NW);
  • dla przyspieszenia działania podgląd pokazuje tylko 100 dni, z możliwością zmiany daty początkowej pod F5;
  • usunięto poprzedzające raport okno z wyborem daty.
 • W centrali w raporcie „sprzedaż w poszczególnych sklepach” (P w katalogu towarowym) zawężono listę sklepów do oznaczonych flagami „Działa” i „SprDane”. Dodano do menu opcję „sklepy ze stanem lub rozchodem” pozwalającą na dodatkowe filtrowanie (opcja domyślnie włączona w niektórych sieciach).


HIPERMARKET W30

Data wydania 10.08.2022

Nowość

 • Gram – zablokowano podpowiedzi zamówień na magazyn.
 • W centrali w katalogu towarowym usunięto kolumny z typami cen, które zostały zdefiniowane jako ukryte (filtr kolumn „F”, typy cen w menu sterowania cenami).

Bugfixy

 • W raportach kasjerów z „zestawienia płatności paragonów” usunięto niepoprawne formy płatności.
 • Usprawniono zamówienia z pliku oferty, od teraz uwzględnia on typ analizy z konfiguracji.
 • W zamówieniach centralnych naprawiono filtrowanie po dacie wystawienia (F5).
 • SPS HURT – od teraz widok zamówień pokazuje zamówienia z datą wystawienia na miesiąc do przodu.

Changes

 • Podczas tworzenia nowego zamówienia centralnego system nie podpowiada symbolu kontrahenta z wybranego zamówienia.
 • Zmieniono podgląd stanów dzień po dniu (klawisz P w katalogu sklepowym):
  • w kolumnie „Zamówienia” mamy obecnie sumę ilości zamówień wysłanych oraz po przecinku ilość z zamówień nie wysłanych (NW);
  • dla przyspieszenia działania podgląd pokazuje tylko 100 dni, z możliwością zmiany daty początkowej pod F5;
  • usunięto poprzedzające raport okno z wyborem daty.
 • W centrali w raporcie „sprzedaż w poszczególnych sklepach” (P w katalogu towarowym) zawężono listę sklepów do oznaczonych flagami „Działa” i „SprDane”. Dodano do menu opcję „sklepy ze stanem lub rozchodem” pozwalającą na dodatkowe filtrowanie (opcja domyślnie włączona w niektórych sieciach).


HIPERMARKET W28

Data wydania 26.07.2022

Nowość

 • W zamówieniach centralnych dodano kolumnę z wystawiającym.
 • Możliwość rozdzielnia raportu towarów z zamówienia od raportów w analizerze i katalogu.
 • W zamówieniach centralnych wprowadzono:
  • domyślne sortowanie po symbolu zamówienia;
  • domyślne ukrywanie zamówień anulowanych, z opcją F5 pokazania anulowanych;
  • możliwość odblokowania zamówienia otwartego w innym oknie F2->Specjalne->odblokuj zamówienie.

Bugfixy

 • W zamówieniach centralnych poprawiono zaokrąglanie towarów ważone do opakowań zbiorczych wg ustawień.
 • Zamówienia – podczas zakładania nowego zamówienia wyłączono kopiowanie kontrahenta z poprzedniego zamówienia.
 • W dokumentach, w formatce wyboru ceny zakupu z FIFO naprawiono sortowanie – najnowsze dostawy są na górze, belka wyboru jest na górze.
 • Dodanie podglądu statusu matrycy w sklepie w katalogu towarów. Podgląd statusu matrycy w centrali odróżnia ustawienia domyślne matrycy od indywidualnych dla konkretnego plu.
 • Przywrócono sortowanie w utargach kasjerskich po dacie od góry.
 • W centrali, w katalogu towarowym, w raporcie historia sprzedaży towaru (klawisz):
  • dodano stawki VAT;
  • dodano numer zamówienia centralnego;
  • dodano obsługę klawisza D (pokazuje dokument z kopii sklepów);
  • dodano wpis z dniem dzisiejszym.


HIPERMARKET W26

Data wydania 15.07.2022

Nowość

 • Poprawa menu w widoku planogramów.
 • WMS. W opcjach obsługi kolektora dodanie nowej funkcjonalności umożliwiającej przesunięcie kawałka palety na inne miejsce (tworząc nowy nośnik).

Changes

 • Zmieniono sposób wysyłania cen na etykiety LED.

Bugfixy

 • W automacie do rewizora poprawiono sporadyczny problem z separatorami tekstu.
 • Poprawiono błąd przy konwersji danych kontrahenta, który umożliwiał dołączenie faktury do PZ.
 • W centrali wysyłka maila typem  3,4,5 wysyła zamówienie centralne bez rozbicia na sklepy.
 • Dodano możliwość ukrywania wyboru ceny zakupu z FIFO oraz samej ceny zakupu na dokumencie rozchodowym, jeśli nie jest zaznaczona taka możliwość w nagłówku dokumentu.
 • Przy dokumentach generowanych automatycznie poprawiono wycenę towaru spoza sklepowego.
 • W promocjach poprawiono menu oraz poprawiono sprawdzanie czy towar występuje również w innych promocjach.
 • Poprawiono wysyłanie danych towarowych na kolektor do programu KOLNET.
 • Poprawiono edycję raportów fiskalnych.
 • Dodanie brakującej weryfikacji formalnej poprawności korekty faktury automatycznie stworzonej na podstawie korekty dokumentu.
 • Poprawiono wyliczanie wartości kaucji na wydruku podsumowania wartości korekty faktury VAT, przy korekcie kaucji.
 • Poprawiono obsługę korekt faktur, których suma wartości korekt pozycji daje zero.
 • Analiza kwadransowa – poprawiono brak wartości VAT dla dni starszych od dzisiaj.


HIPERMARKET W28

Data wydania 26.07.2022

Nowość

 • W zamówieniach centralnych dodano kolumnę z wystawiającym.
 • Możliwość rozdzielnia raportu towarów z zamówienia od raportów w analizerze i katalogu.
 • W zamówieniach centralnych wprowadzono:
  • domyślne sortowanie po symbolu zamówienia;
  • domyślne ukrywanie zamówień anulowanych, z opcją F5 pokazania anulowanych;
  • możliwość odblokowania zamówienia otwartego w innym oknie F2->Specjalne->odblokuj zamówienie.

Bugfixy

 • W zamówieniach centralnych poprawiono zaokrąglanie towarów ważone do opakowań zbiorczych wg ustawień.
 • Zamówienia – podczas zakładania nowego zamówienia wyłączono kopiowanie kontrahenta z poprzedniego zamówienia.
 • W dokumentach, w formatce wyboru ceny zakupu z FIFO naprawiono sortowanie – najnowsze dostawy są na górze, belka wyboru jest na górze.
 • Dodanie podglądu statusu matrycy w sklepie w katalogu towarów. Podgląd statusu matrycy w centrali odróżnia ustawienia domyślne matrycy od indywidualnych dla konkretnego plu.
 • Przywrócono sortowanie w utargach kasjerskich po dacie od góry.
 • W centrali, w katalogu towarowym, w raporcie historia sprzedaży towaru (klawisz):
  • dodano stawki VAT;
  • dodano numer zamówienia centralnego;
  • dodano obsługę klawisza D (pokazuje dokument z kopii sklepów);
  • dodano wpis z dniem dzisiejszym.


HIPERMARKET W26

Data wydania 15.07.2022

Nowość

 • Poprawa menu w widoku planogramów.
 • WMS. W opcjach obsługi kolektora dodanie nowej funkcjonalności umożliwiającej przesunięcie kawałka palety na inne miejsce (tworząc nowy nośnik).

Changes

 • Zmieniono sposób wysyłania cen na etykiety LED.

Bugfixy

 • W automacie do rewizora poprawiono sporadyczny problem z separatorami tekstu.
 • Poprawiono błąd przy konwersji danych kontrahenta, który umożliwiał dołączenie faktury do PZ.
 • W centrali wysyłka maila typem  3,4,5 wysyła zamówienie centralne bez rozbicia na sklepy.
 • Dodano możliwość ukrywania wyboru ceny zakupu z FIFO oraz samej ceny zakupu na dokumencie rozchodowym, jeśli nie jest zaznaczona taka możliwość w nagłówku dokumentu.
 • Przy dokumentach generowanych automatycznie poprawiono wycenę towaru spoza sklepowego.
 • W promocjach poprawiono menu oraz poprawiono sprawdzanie czy towar występuje również w innych promocjach.
 • Poprawiono wysyłanie danych towarowych na kolektor do programu KOLNET.
 • Poprawiono edycję raportów fiskalnych.
 • Dodanie brakującej weryfikacji formalnej poprawności korekty faktury automatycznie stworzonej na podstawie korekty dokumentu.
 • Poprawiono wyliczanie wartości kaucji na wydruku podsumowania wartości korekty faktury VAT, przy korekcie kaucji.
 • Poprawiono obsługę korekt faktur, których suma wartości korekt pozycji daje zero.
 • Analiza kwadransowa – poprawiono brak wartości VAT dla dni starszych od dzisiaj.


HIPERMARKET W28

Data wydania 26.07.2022

Nowość

 • W zamówieniach centralnych dodano kolumnę z wystawiającym.
 • Możliwość rozdzielnia raportu towarów z zamówienia od raportów w analizerze i katalogu.
 • W zamówieniach centralnych wprowadzono:
  • domyślne sortowanie po symbolu zamówienia;
  • domyślne ukrywanie zamówień anulowanych, z opcją F5 pokazania anulowanych;
  • możliwość odblokowania zamówienia otwartego w innym oknie F2->Specjalne->odblokuj zamówienie.

Bugfixy

 • W zamówieniach centralnych poprawiono zaokrąglanie towarów ważone do opakowań zbiorczych wg ustawień.
 • Zamówienia – podczas zakładania nowego zamówienia wyłączono kopiowanie kontrahenta z poprzedniego zamówienia.
 • W dokumentach, w formatce wyboru ceny zakupu z FIFO naprawiono sortowanie – najnowsze dostawy są na górze, belka wyboru jest na górze.
 • Dodanie podglądu statusu matrycy w sklepie w katalogu towarów. Podgląd statusu matrycy w centrali odróżnia ustawienia domyślne matrycy od indywidualnych dla konkretnego plu.
 • Przywrócono sortowanie w utargach kasjerskich po dacie od góry.
 • W centrali, w katalogu towarowym, w raporcie historia sprzedaży towaru (klawisz):
  • dodano stawki VAT;
  • dodano numer zamówienia centralnego;
  • dodano obsługę klawisza D (pokazuje dokument z kopii sklepów);
  • dodano wpis z dniem dzisiejszym.


HIPERMARKET W26

Data wydania 15.07.2022

Nowość

 • Poprawa menu w widoku planogramów.
 • WMS. W opcjach obsługi kolektora dodanie nowej funkcjonalności umożliwiającej przesunięcie kawałka palety na inne miejsce (tworząc nowy nośnik).

Changes

 • Zmieniono sposób wysyłania cen na etykiety LED.

Bugfixy

 • W automacie do rewizora poprawiono sporadyczny problem z separatorami tekstu.
 • Poprawiono błąd przy konwersji danych kontrahenta, który umożliwiał dołączenie faktury do PZ.
 • W centrali wysyłka maila typem  3,4,5 wysyła zamówienie centralne bez rozbicia na sklepy.
 • Dodano możliwość ukrywania wyboru ceny zakupu z FIFO oraz samej ceny zakupu na dokumencie rozchodowym, jeśli nie jest zaznaczona taka możliwość w nagłówku dokumentu.
 • Przy dokumentach generowanych automatycznie poprawiono wycenę towaru spoza sklepowego.
 • W promocjach poprawiono menu oraz poprawiono sprawdzanie czy towar występuje również w innych promocjach.
 • Poprawiono wysyłanie danych towarowych na kolektor do programu KOLNET.
 • Poprawiono edycję raportów fiskalnych.
 • Dodanie brakującej weryfikacji formalnej poprawności korekty faktury automatycznie stworzonej na podstawie korekty dokumentu.
 • Poprawiono wyliczanie wartości kaucji na wydruku podsumowania wartości korekty faktury VAT, przy korekcie kaucji.
 • Poprawiono obsługę korekt faktur, których suma wartości korekt pozycji daje zero.
 • Analiza kwadransowa – poprawiono brak wartości VAT dla dni starszych od dzisiaj.


HIPERMARKET W24

Data wydania 24.06.2022

Nowość

 • Do pozycji zamówień centralnych dodano podgląd opakowań zbiorczych poprzez F2->Narzędzia->Opakowania zbiorcze CTRL(T).
 • W raporcie „sprzedaż w poszczególnych sklepach” z katalogu towarów w centrali dodano filtr (F5).
 • Poprawiono menu w widoku planogramów.
 • W centrali do historii towaru (P np w towarowym) dodano w nowe zestawienie „historia w kReatorze promocji”.

Changes

 • Poprawiono interface grup własnych.


HIPERMARKET W22

Data wydania 09.06.2022

Bugfixy

 • W exporcie do Rewizor GT uzupełniamy dane adresowe kontrahenta dodatkowo o numer budynku/lokalu.

Nowość

 • W katalogu kontrahentów dodano filtrowanie (F5) po kolumnach TYP Kontrahenta i Płatnik.
 • WMS – podczas kompletacji możemy skanować kody zamienników określonych recepturą.
 • Dla niektórych typów dokumentów (RW) dodano możliwość importu wielu dokumentów z pliku CSV. Plik importu jest plikiem tekstowym z separatorem TAB. Powinna występować w nim kolumna PLU z plu/kodem paskowym towaru oraz kolumny z numerem kid kontrahenta zawierające zamawiane ilości. Kontrahent musi być sklepem.
 • W centrali do historii towaru (P np w towarowym) dodano w nowe zestawienia „historia towaru w promocji” oraz „historia towaru na kontraktach”. Podgląd historii towarów (P) dołączono do okien pozycji promocji i pozycji kontraktów.
 • Dokumenty magazynowe do faktur fiskalnych mają od teraz dane kasjera wystawiającego fakturę fiskalną, zamiast „Automat”.
 • Dodano nową analizę „Uproszczona analiza sprzedaży wg gazetki”. Analiza zawęża okres, towary i sklepy wg wybranej gazetki. Przedstawia podstawowe wartości takie jak ilość, wartość, marża.

Changes

 • Z opcjonalnych treści na wydrukach dokumentów WZ usunięto wartości zakupu. Dotyczy wydruków dla odbiorców w specjalnych konfiguracjach wydruków.
 • Zmieniono kolejność stawek VAT w raporcie obrotu, stawka 0% jest przeniesiona na dół tabelki VAT.

HIPERMARKET W20

Data wydania 27.05.2022

Bugfixy

 • Usunięto drukowanie zamówienia ze sklepu w magazynie – pozostaje kompletacja. W obsłudze Mplatform poprawiono ładowanie zestawów promocyjnych np 6+2
 • Poprawki ergonomiczne w zamówieniach centralnych

Nowość

 • Rozbudowano formatkę wprowadzania danych kontrahenta o dodatkowe pola
 • Dodana możliwość wyświetlana raportu alertów z kasy samoobsługowej

HIPERMARKET W18

Data wydania 12.05.2022

Bugfixy

 • W obsłudze Mplatform poprawiono ładowanie zestawów promocyjnych np 6+2.

Nowość

 • Zmiana w arkuszu spisowym remanentu polegająca na możliwości dodawania ilości spisywanego towaru klawiszem „-„. Wprowadzona w ten sposób ilość dodaje się do wcześniej wprowadzonych w aktualnym arkuszu. Enter działa jak poprzednio, zastępując starą ilość nowo wprowadzoną.
 • W centrali w katalogu towarowym pod „P” dodano sumaryczny podgląd danych ze sklepów.
 • Rewizor GT – Aktualizacja automatu do obsługi nowszych wersji Rewizora.
 • WMS – dodano kilka usprawnień:
  • dodanie kolumn aleja, pion, poziom, miejsce, kolej, valeja, vpion, vpoziom;
  • naprawa opcji wyszukiwania konfliktów;
  • dodanie opcji usuwania zaznaczonych miejsc.

HIPERMARKET W16

Data wydania 27.04.2022

Bugfixy

 • W kontraktach naprawiono problem z ujemnymi priorytetami. Takie kontrakty były niewidoczne.
 • W remanencie poprawiono kilka niedogodności w interfejsie. Z poziomu rozliczenia remanentu dodano opcję wyzerowania ilości towaru ze wszystkich arkuszy oraz wpisania ilości spisanej.

Changes

 • W zamówieniach poprawiono algorytm prosty wyliczania zamówień, tak by między innymi uwzględniał dni bez stanu.
 • Modernizacja analizy zmian cen na kasach o nowe grupowania i rodzaje promocji cenowych. Poprawa w czytaniu paragonów związanych z gazetkami.

Nowość

 • Dodano możliwość konfiguracji programu tak, by nazwa kasowa miała literę stawki VAT na ustalonym miejscu (np na 25 znaku).

HIPERMARKET W14

Data wydania 14.04.2022

Bugfixy

 • Poprawiono błąd przy wybieraniu kolumn w oknie importu cen z pliku przy kolejnym imporcie.
 • Poprawiono aktualizację informacji o ostatniej dostawie niekorygowanych pozycji podczas wystawiania korekty dokumentu PZ.
 • Dokumenty – poprawiono wyświetlanie informacji o dołączonych fakturach do dokumentów: znacznik V oraz symbol faktury.
 • Na FV od brutto, poprawiono wyliczanie wartości netto pozycji z zerową stawką podatku.

Nowość

 • Hurtownia – kompletacja WMS. Możliwość skonfigurowania wymuszenia potwierdzenia każdego skompletowanego towaru.
 • Dodanie w europejskiej usłudze kontroli VAT zmian wynikających z Brexit-u: usunięcie niedziałającej weryfikacji Wielkiej Brytanii (GB), a zamiast niej dodanie nowej weryfikacji Irlandii Północnej (XI).

HIPERMARKET W12

Data wydania 04.04.2022

Bugfixy

 • W katalogu sklepowym/towarowym, stany bieżące uwzględniają paragony tylko z bieżącą datą wystawienia.
 • Usunięcie z faktur możliwości zaznaczenia wielu form zapłaty w kontrolce podczas edycji nagłówka faktury VAT.

Nowość

 • Modernizacja i optymalizacja zamówień centralnych.

HIPERMARKET W10

Data wydania 16.03.2022

Bugfixy

 • Poprawiono wypełnianie danych automatycznych w korekcie faktury VAT. W niektórych dokumentach brakowało osoby wystawiającej.
 • Automat księgowy – export do JPK – naprawiono błąd braku stawki 0% VAT w deklaracji sprzedaży i ewidencji zakupów w pliku jpk_v7m/k.
 • Poprawiono uzupełnianie stawek VAT w systemie księgowym Symfonia.

Nowość

 • W liście zamówień pojawiła się kolumna „Źródło zamówień”. Ta sama kolumna została dodana do listy „dokumentów z dnia” w podglądzie P z towarowego.
 • Dokumenty – przy stałej marży na WZ, na wybranych grupach towarowych dodano opcję ustawienia marży równej zero.
 • Dodano nazwę arkusza w nagłówku na wydrukach arkusza. Nazwa znajduje się w linii OPIS.
 • Umożliwiono ustawienie domyślnej ilości dni na płatność za fakturę z odroczonym terminem płatności.

HIPERMARKET W8

Data wydania 03.03.2022

Bugfixy

 • Poprawiono mechanizm powrotu do cen po promocji. W niektórych konfiguracjach zdarzały się przypadki, w których nie było możliwości wyznaczenia ceny powrotu.
 • Poprawiono raport zgodnych/niezgodnych w dokumentach PZ. Problem dotyczył nieuwzględniania niektórych dokumentów WZZD.

Nowość

 • Podczas zakładania kontrahenta dodano możliwość importu danych z GUS.
 • Rozszerzenie kartoteki kontrahenta o nowe pola.
 • W danych dodatkowych kontrahenta zmieniono pole „Data upływu ważności koncesji na alkohol” na „Data A upływu ważności koncesji na alkohol”.
 • W katalogu kasjerów dodano dwa raporty:
  • weryfikacja czasu logowania się kasjerów;
  • weryfikacja, czy kasjer zalogowany w danym dniu się rozliczył.

HIPERMARKET W6

Data wydania 17.02.2022

Bugfixy

 • Dokumenty – umożliwiono ponowną inicjację/edycję cen zakupu i sprzedaży na dokumencie przyjęcia w przypadku cen równych zero. Sytuacja braków asortymentowych w imporcie dokumentów.
 • Wprowadzono poprawkę w systemie automatycznego wprowadzania faktur z kas do systemu zaplecza. W niektórych konfiguracjach wpisy o płatnościach były powielone.
 • W raportach KPKW poprawiono uwzględnianie wartości poprzedniego raportu. Poprawiono m.in. podsumowanie na wydruku raportu.

Nowość

 • Dokumenty – dodano konfigurację blokującą możliwość dodawania nowych pozycji na korekcie dokumentu.
 • Dokumenty – możliwość wyłączenia sprawdzania blokad przyjęcia dla wybranych kontrahentów.
 • Dokumenty – dodano konfigurację na wybranych typach dokumentów, pokazującą tabelkę VAT tuż przed realizacją dokumentu po naciśnięciu F4.
 • Dokumenty – zwiększono możliwości konfiguracyjne symboli dokumentów i korekt do nich.
 • Dodano nowy raport do dokumentów WZK generowanych z Kasy. Opcja dla niektórych konfiguracji programu kasowego.
 • Dodano ograniczenia dotyczące daty wpływu faktury (na konfigurację).
 • Dodano Eksport dokumentów i faktur fiskalnych do eBS GOLD.
 • W rozliczeniu remanentu dodano możliwość szukania poprzez podanie kodu, bez konieczności uruchamiania opcji szukania (S)

Hotfix

 • Dokumenty – dodano stan katalogowy na kilku formatkach pozycji dokumentu np.: PWNS i RWNS.

HIPERMARKET W4

Data wydania 04.02.2022

Bugfixy

 • Naprawa polskich znaków w danych nabywcy we wtórnikach faktur fiskalnych automatycznie wystawianych na zapleczu do oryginałów wystawianych na kasie.

Nowość

 • Dokumenty – dodano możliwość zablokowania tworzenia przez użytkownika oryginałów dokumentów, przy czym można zakładać korekty do już istniejących dokumentów np. do WZK tworzonych na kasie.
 • Dodanie formatki do importu cen działającej w wersji graficznej QT.

HIPERMARKET W2

Data wydania 19.01.2022

Bugfixy

 • Poprawiono wystawianie dokumentów zapleczowych do zwrotów dokonanych na kasie do paragonu wystawionego w innym roku niż zwrot.
 • Dostosowanie raportów fiskalnych do wersji QT:
  • Dodanie nowego widoku raportów fiskalnych na dany dzień.
  • Dodanie nowej formatki do wprowadzania/edycji raportów fiskalnych.

Nowość

 • Interface gotówkowy w eksporcie POS2GOLD.
 • W konfiguracji dla hurtowni dodano możliwość zmiany sposobu naliczania wartości sprzedaży na dokumentach WZ z netto na brutto lub odwrotnie.