HIPERMARKET 4.2.20


HIPERMARKET W28

Data wydania 26.07.2022

Nowość

 • W zamówieniach centralnych dodano kolumnę z wystawiającym.
 • Możliwość rozdzielnia raportu towarów z zamówienia od raportów w analizerze i katalogu.
 • W zamówieniach centralnych wprowadzono:
  • domyślne sortowanie po symbol zamówienia;
  • domyślne ukrywanie zamówień anulowanych, z opcją F5 pokazania anulowanych;
  • możliwość odblokowania zamówienia otwartego w innym oknie F2->Specjalne->odblokuj zamówienie.

Bugfixy

 • W zamówieniach centralnych poprawiono zaokrąglanie towarów ważone do opakowań zbiorczych wg ustawień.
 • Zamówienia – podczas zakładania nowego zamówienia wyłączono kopiowanie kontrahenta z poprzedniego zamówienia.
 • W dokumentach, w formatce wyboru ceny zakupu z fifo naprawiono sortowanie – najnowsze dostawy są na górze, belka wyboru jest na górze.
 • Dodanie podglądu statusu matrycy w sklepie w katalogu towarów. Podgląd statusu matrycy w centrali nie pokazuje uwzględnia model sterowania towarami z bazy sklepów.
 • Przywrócono sortowanie w utargach kasjerskich po dacie od góry.
 • W centrali, w katalogu towarowym, w raporcie historia sprzedaży towaru (klawisz):
  • dodano stawki VAT;
  • dodano numer zamówienia centralnego;
  • dodano obsługę klawisza D (pokazuje dokument z kopii sklepów);
  • dodano wpis z dniem dzisiejszym.


HIPERMARKET W26

Data wydania 15.07.2022

Nowość

 • Poprawa menu w widoku planogramów.
 • WMS. W opcjach obsługi kolektora dodanie nowej funkcjonalności umożliwiającej przesunięcie kawałka palety na inne miejsce (tworząc nowy nośnik).

Changes

 • Zmieniono sposób wysyłania cen na etykiety LED.

Bugfixy

 • W automacie do rewizora poprawiono sporadyczny problem z separatorami tekstu.
 • Poprawiono błąd przy konwersji danych kontrahenta, który umożliwiał dołączenie faktury do PZ.
 • W centrali wysyłka maila typem  3,4,5 wysyła zamówienie centralne bez rozbicia na sklepy.
 • Dodano możliwość ukrywania wyboru ceny zakupu z FIFO oraz samej ceny zakupu na dokumencie rozchodowym, jeśli nie jest zaznaczona taka możliwość w nagłówku dokumentu.
 • Przy dokumentach generowanych automatycznie poprawiono wycenę towaru spoza sklepowego.
 • W promocjach poprawiono menu oraz poprawiono sprawdzanie czy towar występuje również w innych promocjach.
 • Poprawiono wysyłanie danych towarowych na kolektor do programu KOLNET.
 • Poprawiono edycję raportów fiskalnych.
 • Dodanie brakującej weryfikacji formalnej poprawności korekty faktury automatycznie stworzonej na podstawie korekty dokumentu.
 • Poprawiono wyliczanie wartości kaucji na wydruku podsumowania wartości korekty faktury VAT, przy korekcie kaucji.
 • Poprawiono obsługę korekt faktur, których suma wartości korekt pozycji daje zero.
 • Analiza kwadransowa – poprawiono brak wartości VAT dla dni starszych od dzisiaj.


HIPERMARKET W24

Data wydania 24.06.2022

Nowość

 • Do pozycji zamówień centralnych dodano podgląd opakowań zbiorczych poprzez F2->Narzędzia->Opakowania zbiorcze CTRL(T).
 • W raporcie „sprzedaż w poszczególnych sklepach” z katalogu towarów w centrali dodano filtr (F5).
 • Poprawiono menu w widoku planogramów.
 • W centrali do historii towaru (P np w towarowym) dodano w nowe zestawienie „historia w kReatorze promocji”.

Changes

 • Poprawiono interface grup własnych.


HIPERMARKET W22

Data wydania 09.06.2022

Bugfixy

 • W exporcie do Rewizor GT uzupełniamy dane adresowe kontrahenta dodatkowo o numer budynku/lokalu.

Nowość

 • W katalogu kontrahentów dodano filtrowanie (F5) po kolumnach TYP Kontrahenta i Płatnik.
 • WMS – podczas kompletacji możemy skanować kody zamienników określonych recepturą.
 • Dla niektórych typów dokumentów (RW) dodano możliwość importu wielu dokumentów z pliku CSV. Plik importu jest plikiem tekstowym z separatorem TAB. Powinna występować w nim kolumna PLU z plu/kodem paskowym towaru oraz kolumny z numerem kid kontrahenta zawierające zamawiane ilości. Kontrahent musi być sklepem.
 • W centrali do historii towaru (P np w towarowym) dodano w nowe zestawienia „historia towaru w promocji” oraz „historia towaru na kontraktach”. Podgląd historii towarów (P) dołączono do okien pozycji promocji i pozycji kontraktów.
 • Dokumenty magazynowe do faktur fiskalnych mają od teraz dane kasjera wystawiającego fakturę fiskalną, zamiast „Automat”.
 • Dodano nową analizę „Uproszczona analiza sprzedaży wg gazetki”. Analiza zawęża okres, towary i sklepy wg wybranej gazetki. Przedstawia podstawowe wartości takie jak ilość, wartość, marża.

Changes

 • Z opcjonalnych treści na wydrukach dokumentów WZ usunięto wartości zakupu. Dotyczy wydruków dla odbiorców w specjalnych konfiguracjach wydruków.
 • Zmieniono kolejność stawek VAT w raporcie obrotu, stawka 0% jest przeniesiona na dół tabelki VAT.

HIPERMARKET W20

Data wydania 27.05.2022

Bugfixy

 • Usunięto drukowanie zamówienia ze sklepu w magazynie – pozostaje kompletacja. W obsłudze Mplatform poprawiono ładowanie zestawów promocyjnych np 6+2
 • Poprawki ergonomiczne w zamówieniach centralnych

Nowość

 • Rozbudowano formatkę wprowadzania danych kontrahenta o dodatkowe pola
 • Dodana możliwość wyświetlana raportu alertów z kasy samoobsługowej

HIPERMARKET W18

Data wydania 12.05.2022

Bugfixy

 • W obsłudze Mplatform poprawiono ładowanie zestawów promocyjnych np 6+2.

Nowość

 • Zmiana w arkuszu spisowym remanentu polegająca na możliwości dodawania ilości spisywanego towaru klawiszem „-„. Wprowadzona w ten sposób ilość dodaje się do wcześniej wprowadzonych w aktualnym arkuszu. Enter działa jak poprzednio, zastępując starą ilość nowo wprowadzoną.
 • W centrali w katalogu towarowym pod „P” dodano sumaryczny podgląd danych ze sklepów.
 • Rewizor GT – Aktualizacja automatu do obsługi nowszych wersji Rewizora.
 • WMS – dodano kilka usprawnień:
  • dodanie kolumn aleja, pion, poziom, miejsce, kolej, valeja, vpion, vpoziom;
  • naprawa opcji wyszukiwania konfliktów;
  • dodanie opcji usuwania zaznaczonych miejsc.

HIPERMARKET W16

Data wydania 27.04.2022

Bugfixy

 • W kontraktach naprawiono problem z ujemnymi priorytetami. Takie kontrakty były niewidoczne.
 • W remanencie poprawiono kilka niedogodności w interfejsie. Z poziomu rozliczenia remanentu dodano opcję wyzerowania ilości towaru ze wszystkich arkuszy oraz wpisania ilości spisanej.

Changes

 • W zamówieniach poprawiono algorytm prosty wyliczania zamówień, tak by między innymi uwzględniał dni bez stanu.
 • Modernizacja analizy zmian cen na kasach o nowe grupowania i rodzaje promocji cenowych. Poprawa w czytaniu paragonów związanych z gazetkami.

Nowość

 • Dodano możliwość konfiguracji programu tak, by nazwa kasowa miała literę stawki VAT na ustalonym miejscu (np na 25 znaku).

HIPERMARKET W14

Data wydania 14.04.2022

Bugfixy

 • Poprawiono błąd przy wybieraniu kolumn w oknie importu cen z pliku przy kolejnym imporcie.
 • Poprawiono aktualizację informacji o ostatniej dostawie niekorygowanych pozycji podczas wystawiania korekty dokumentu PZ.
 • Dokumenty – poprawiono wyświetlanie informacji o dołączonych fakturach do dokumentów: znacznik V oraz symbol faktury.
 • Na FV od brutto, poprawiono wyliczanie wartości netto pozycji z zerową stawką podatku.

Nowość

 • Hurtownia – kompletacja WMS. Możliwość skonfigurowania wymuszenia potwierdzenia każdego skompletowanego towaru.
 • Dodanie w europejskiej usłudze kontroli VAT zmian wynikających z Brexit-u: usunięcie niedziałającej weryfikacji Wielkiej Brytanii (GB), a zamiast niej dodanie nowej weryfikacji Irlandii Północnej (XI).

HIPERMARKET W12

Data wydania 04.04.2022

Bugfixy

 • W katalogu sklepowym/towarowym, stany bieżące uwzględniają paragony tylko z bieżącą datą wystawienia.
 • Usunięcie z faktur możliwości zaznaczenia wielu form zapłaty w kontrolce podczas edycji nagłówka faktury VAT.

Nowość

 • Modernizacja i optymalizacja zamówień centralnych.

HIPERMARKET W10

Data wydania 16.03.2022

Bugfixy

 • Poprawiono wypełnianie danych automatycznych w korekcie faktury VAT. W niektórych dokumentach brakowało osoby wystawiającej.
 • Automat księgowy – export do JPK – naprawiono błąd braku stawki 0% VAT w deklaracji sprzedaży i ewidencji zakupów w pliku jpk_v7m/k.
 • Poprawiono uzupełnianie stawek VAT w systemie księgowym Symfonia.

Nowość

 • W liście zamówień pojawiła się kolumna „Źródło zamówień”. Ta sama kolumna została dodana do listy „dokumentów z dnia” w podglądzie P z towarowego.
 • Dokumenty – przy stałej marży na WZ, na wybranych grupach towarowych dodano opcję ustawienia marży równej zero.
 • Dodano nazwę arkusza w nagłówku na wydrukach arkusza. Nazwa znajduje się w linii OPIS.
 • Umożliwiono ustawienie domyślnej ilości dni na płatność za fakturę z odroczonym terminem płatności.

HIPERMARKET W8

Data wydania 03.03.2022

Bugfixy

 • Poprawiono mechanizm powrotu do cen po promocji. W niektórych konfiguracjach zdarzały się przypadki, w których nie było możliwości wyznaczenia ceny powrotu.
 • Poprawiono raport zgodnych/niezgodnych w dokumentach PZ. Problem dotyczył nieuwzględniania niektórych dokumentów WZZD.

Nowość

 • Podczas zakładania kontrahenta dodano możliwość importu danych z GUS.
 • Rozszerzenie kartoteki kontrahenta o nowe pola.
 • W danych dodatkowych kontrahenta zmieniono pole „Data upływu ważności koncesji na alkohol” na „Data A upływu ważności koncesji na alkohol”.
 • W katalogu kasjerów dodano dwa raporty:
  • weryfikacja czasu logowania się kasjerów;
  • weryfikacja, czy kasjer zalogowany w danym dniu się rozliczył.

HIPERMARKET W6

Data wydania 17.02.2022

Bugfixy

 • Dokumenty – umożliwiono ponowną inicjację/edycję cen zakupu i sprzedaży na dokumencie przyjęcia w przypadku cen równych zero. Sytuacja braków asortymentowych w imporcie dokumentów.
 • Wprowadzono poprawkę w systemie automatycznego wprowadzania faktur z kas do systemu zaplecza. W niektórych konfiguracjach wpisy o płatnościach były powielone.
 • W raportach KPKW poprawiono uwzględnianie wartości poprzedniego raportu. Poprawiono m.in. podsumowanie na wydruku raportu.

Nowość

 • Dokumenty – dodano konfigurację blokującą możliwość dodawania nowych pozycji na korekcie dokumentu.
 • Dokumenty – możliwość wyłączenia sprawdzania blokad przyjęcia dla wybranych kontrahentów.
 • Dokumenty – dodano konfigurację na wybranych typach dokumentów, pokazującą tabelkę VAT tuż przed realizacją dokumentu po naciśnięciu F4.
 • Dokumenty – zwiększono możliwości konfiguracyjne symboli dokumentów i korekt do nich.
 • Dodano nowy raport do dokumentów WZK generowanych z Kasy. Opcja dla niektórych konfiguracji programu kasowego.
 • Dodano ograniczenia dotyczące daty wpływu faktury (na konfigurację).
 • Dodano Eksport dokumentów i faktur fiskalnych do eBS GOLD.
 • W rozliczeniu remanentu dodano możliwość szukania poprzez podanie kodu, bez konieczności uruchamiania opcji szukania (S)

Hotfix

 • Dokumenty – dodano stan katalogowy na kilku formatkach pozycji dokumentu np.: PWNS i RWNS.

HIPERMARKET W4

Data wydania 04.02.2022

Bugfixy

 • Naprawa polskich znaków w danych nabywcy we wtórnikach faktur fiskalnych automatycznie wystawianych na zapleczu do oryginałów wystawianych na kasie.

Nowość

 • Dokumenty – dodano możliwość zablokowania tworzenia przez użytkownika oryginałów dokumentów, przy czym można zakładać korekty do już istniejących dokumentów np. do WZK tworzonych na kasie.
 • Dodanie formatki do importu cen działającej w wersji graficznej QT.

HIPERMARKET W2

Data wydania 19.01.2022

Bugfixy

 • Poprawiono wystawianie dokumentów zapleczowych do zwrotów dokonanych na kasie do paragonu wystawionego w innym roku niż zwrot.
 • Dostosowanie raportów fiskalnych do wersji QT:
  • Dodanie nowego widoku raportów fiskalnych na dany dzień.
  • Dodanie nowej formatki do wprowadzania/edycji raportów fiskalnych.

Nowość

 • Interface gotówkowy w eksporcie POS2GOLD.
 • W konfiguracji dla hurtowni dodano możliwość zmiany sposobu naliczania wartości sprzedaży na dokumentach WZ z netto na brutto lub odwrotnie.