1. Co to cookie (pliki cookies)?

To dane informatyczne takie jak pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu Najczęściej zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą unikalny numer i czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
Podmiotem który zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika oraz uzyskuje do nich dostęp jest operator serwisu NET Innovation Software Sp. z o.o.

2. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookie:

2.1. Session cookies: pliki tymczasowe, przechowywane do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania którym jest przeglądarka internetowa
2.2. Persistent cookies: pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym przez określony w plikach cookie czas lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika

3. Rodzaje plików cookie z których korzystamy:

3.1. „Niezbędne” pliki cookies: umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu np. pliki uwierzytelniające
3.2. Pliki cookies zapewniające bezpieczeństwo, wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
3.3. „Wydajnościowe”: zbierają informacje o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
3.4. „Funkcjonalne” pliki cookies: umożliwiają zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika np. jednorazowo ustawiony język polski strony powoduje że nie musimy każdorazowo zmieniać języka strony na polski

4. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies

W większości przypadków przeglądarka internetowa domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W każdym momencie można jednak dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą być zmienione również w taki sposób, aby automatyczna obsługa plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej została zablokowana lub informowała o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Bardziej szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w katalogu „Pomoc” menu przeglądarki internetowej.

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: NET INNOVATION SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

W sprawie swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pomocą:

  • poczty tradycyjnej: ul. Plażowa 15, 15-502 Białystok,

  • poczty elektronicznej: biuro@netis.pl

  • telefonu: + 48 (85)6623016.

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

– dane identyfikacyjne (tj. dane osobowe, które Pani/Pan opublikowała/opublikował w swoim profilu w serwisie Facebook, przede wszystkim imię, nazwisko i wizerunek)

– dane osobowe opublikowane przez Panią/Pana w postach, komentarzach i opiniach na naszym fanpage w serwisie Facebook.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych, tj. z serwisu Facebook, którego Administratorem jest Meta Platforms Ireland Limited, oraz Linkedin , którego administratorem jest LinkedIn Ireland

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

prowadzenie fanpage

imię, nazwisko, wizerunek, inne dane osobowe, które Pani/Pan udostępnia w komentarzach, postach i opiniach

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na prowadzeniu fanpage dotyczącego działalności gospodarczej Administratora

zapewnienie ciągłości komunikacji i umożliwienie kontaktowania się z Administratorem w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej

imię, nazwisko, wizerunek

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z nami w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej

marketing bezpośredni towarów i usług własnych

imię, nazwisko, wizerunek, inne dane osobowe, które Pani/Pan udostępnia w komentarzach, postach i opiniach

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu bezpośrednim towarów i usług własnych

ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

w przypadku przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy pomimo wniesienia sprzeciwu Administrator może dalej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: dostawcy usług IT; podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi analityczne i marketingowe, serwisy społecznościowe.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO);
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 • żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).

W razie zgłoszenia Administratorowi któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Administrator udzieli Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Panią/Pana żądaniem.

W razie potrzeby Administrator może wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator poinformuje Panią/Pana w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i poda przyczyny opóźnienia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Pani/Pana jakichkolwiek decyzji.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej

W celu prowadzenia fanpage na Facebooku, i Linkedin Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Meta Platforms Inc. i Linkedin.