HIPERMARKET 4.2.19

HIPERMARKET W52

Data wydania 31.12.2021

Nowość

 • W dokumentach zmian cen dodano możliwość F5 filtrowania cen po ilości <> 0 i statusie drukowania metki.
 • W imporcie gazetek dodano możliwość importu „ceny przed promocją”. Przy specjalnej konfiguracji, po zakończeniu gazetki cena sprzedaży ustawi się na zaimportowaną cenę zamiast wrócić to rzeczywistej ceny sprzed promocji.
 • Dodano flagę nowy sklep w edycji właściwości sklepu. Flaga pełni rolę informacyjną, nie jest związana z żadnymi mechanizmami.

HIPERMARKET W50

Data wydania 23.12.2021

Bugfix-y

 • Poprawiono obliczenia raportu obrotu sklepu w konfiguracji wielu sklepów w jednej bazie danych.
 • W oknie wyboru towaru w dokumentach usunięto powielone towary. Problem był związany z niekompatybilnymi filtrami domyślnymi.
 • Dla jednego z klientów zaprzestano uruchamiania rozpoznawania hali, gdy nie jest to potrzebne oraz w magazynie u tego klienta dodano opcję aby ‚p’ w zamówieniach uruchamiało podgląd historii stanu na PLU jak w katalogu towarów.

Nowość

 • Dodano możliwość łączenia na stałe blokady edycji dokumentów np. dokumentów potwierdzających ilość z magazynu.

Changes

 • W raporcie specjalnym („z kolektora”) w katalogu (Towarowy/Sklepowy) zaczytane pozycje ustawiają się w kolejności zaczytanych danych z kolektora. Poprzednio zaczytane pozycje ustawiały się w kolejności bieżącego indeksu.
 • Poprawiono okno wyboru towaru w zamówieniach, by działało podobnie jak w dokumentach.

Usunięte

 • Z menu kasjerów usunięto nieużywane konfigurowalne opcje.

HIPERMARKET W48

Data wydania 08.12.2021

Bugfix-y

 • Poprawiono błąd przy przerzucaniu promocji do SQL z 3.2. do 4.2 do Grama, dotyczący tabeli GazetkaCentralaSklepy.
 • Poprawiono zachowanie programu po konfiguracji powyżej 100 kolumn w katalogu towarów.
 • Poprawiono błąd złego wstawiania formy płatności do dokumentu. W informacjach od kontrahenta dochodzi NR_DOMU i KOD_POCZTOWY.
 • Poprawiono wstawianie daty wpływu i daty sprzedażny w eksporcie do systemu księgowego Symfonia. Wcześniej do  daty wpływu i daty sprzedażny była wstawiana data wystawienia dokumentu.
 • Poprawa zamykania dnia w prawdziwej konfiguracji wielosklepu.

Nowość

 • Dodano możliwość ustawienia receptury na minus dla wyznaczonego typu receptury.
 • Dodano możliwość ukrycia opcji „lista na kasy”, „ściąga z wag na kasy”, „ściąga na wagi”, „export do pliku” w menu drukowania metek.

Changes

 • Zmiana zachowania programu w zamówieniach do dostawcy na magazynie: wybór kontrahenta i hali jak w dokumentach, poprzez ustawianie się i zawężanie widoku podczas wpisywania szukanej frazy.
 • Zmiana filtra sklepów w wybranych raportach u jednego z klientów.

HIPERMARKET W46

Data wydania 25.11.2021

Bugfix-y

 • Poprawiono wstawianie daty wpływu i daty sprzedażny w eksporcie do systemu księgowego Symfonia. Wcześniej do  daty wpływu i daty sprzedażny była wstawiana data wystawienia dokumentu.

Nowość

 • W hurtowni dodano możliwość nadawania stałej marży na typie dokumentów np. WZ oraz możliwość jej użycia tylko dla wybranych kontrahentów.
 • Dodano możliwość wydruku dokumentu z sortowaniem pozycji po PLU lub nazwie. Właściwość konfigurowalna.

HIPERMARKET W44

Data wydania 12.11.2021

Bugfix-y

 • Uzupełniono braki na liście uprawnień kasjera.
 • Poprawiono przypisanie użytkownika do sklepu po naciśnięciu enter.
 • Naprawiono mechanizm generowania faktur uproszczonych, w przypadku anulacji poprzedniego wtórnika FU.
 • Przywrócenie do poprawnego działania kaucji na fakturach głównie zakupowych.
 • Poprawiono zaokrąglenia wartości przy większych liczbach w exporcie do FK ZetoLublin.

Nowość

 • W towarowym dodano możliwość ustawiania parametrów towarów ważonych. Wsparcie dla SelfNet.
 • Dodano nowy raport sprzedaży niefiskalnej PayUP – PaySafeCard.

HIPERMARKET W42

Data wydania 28.10.2021

Bugfix-y

 • Dodano zmienną: zmienne.dat:max_id_prac, która określa max id pracownika, jakie można przydzielić w sklepie.
 • Poprawiono widok w bazie kodów opakowań zbiorczych do towaru – ctrl + e.
 • Poprawione przeliczanie raportów po wykasowaniu raportu ze środka i ponownym wstawieniu.

Nowość

 • W informacji o wersji programu „Katalogi > Inne > Aktualna wersja” dodano: numer, datę i nazwę podwersji.
 • Rozszerzono export dokumentów do REWIZOR GT firmy InsERT o kolejne dokumenty.

HIPERMARKET W40

Data wydania 15.10.2021

Bugfix-y

 • Poprawiono na magazynie hurtowym dokumenty sprzedaży z kas WZSK oraz zwrotów z kas PZZK, które zawsze muszą być brutto.
 • Przy wyjściu z katalogu towarowego po wykonanej analizie przywrócono komunikat „Masz obliczoną analizę. Czy na pewno chcesz wyjść z katalogu ?”, który nie pojawiał się w niektórych sytuacjach.
 • Poprawa wydruku raportów kasjerskich z zaplecza z okna kasjerów. Dodanie raportu w katalogu kasjerów: Suma raportów wg kasjerów.
 • Poprawiono wybór pliku, w szczególności szablon wybranych sklepów.

Changes

 • Ukryto stan kasy w widoku Monitor Kas dla jednego z klientów.

Nowość

 • Moduł podglądu wersji Hipermarket działającej na sklepach sieci.

HIPERMARKET W38

Data wydania 29.09.2021

Bugfix-y

 • Przywrócono funkcjonowanie wyboru Hali we wszystkich konfiguracjach zamówień.
 • Poprawka na sterowanie typami i grypami cen. Poprawa indeksów i integracji centrala-sklep.
 • Tworząc nowe zamówienie system nie inicjuje go kontrahentem z zamówienia, na którym byliśmy. Filtr szybkiego wyboru w oknie wyboru kontrahenta jest pusty.

Nowość

 • Przeniesienie z wersji 3.2 do wersji 4.2 exportu dokumentów do REWIZOR GT firmy InsERT. Dokumenty jakie są exportowane:
  • Faktury uniwersalne (zakupowe i sprzedażowe)
  • Dokumenty magazynowe w tym sprzedaż detaliczna (WZSK)
  • Dokumenty kasowe KP/KW.

HIPERMARKET W36

Data wydania 21.09.2021

Bugfix-y

 • Poprawiono współpracę modułu zamówień z Halami.
 • HURT Zamówienia – nie można zablokować zamówienia, które jest już wydane do kompletacji, czyli posiada flagę kompletacji.
 • HURT – Dodano ograniczenie, że nie można kompletować zamówień ze sklepów własnych, jeśli te zamówienia są zablokowane na magazynie hurtowym.
 • Poprawiono automat receptur tak, by alternatywne dokumenty inne niż domyślny PWPR także mogły zmieniać ceny zakupu na podstawie wyliczonej ceny z produkcji.
 • W katalogu towarowym przestawiono kolejność kolumn, aby najpierw pokazywała się kolumna Stan, a potem Ceny.

Changes

 • W historii stanu i sprzedaży (P w towarach) korekty cenowe nie wykazują zmiany stanu (ilość). Dodano kolumnę informacyjną o występowaniu korekt. Wcześniej korekta cenowa widoczna była jako zdjęcie całego stanu i ponowne wrzucenie na stan z inna ceną.

Nowość

 • Dodano w dokumentach PZ opcję przypisania głównego dostawcy do towarów z dokumentu. Operacja działa na wszystkich towarach z dokumentu i zmienia tylko indeksy lokalne.
 • Dodanie nowej analizy korekt kosztów własnych możliwości analizowania korekt wszystkich typów.

HIPERMARKET W34

Data wydania 02.09.2021

Bugfix-y

 • Poprawiono zamówienia, aby kolumny R.KW i procent R.KW obliczały różnicę najtańszej oferty w stosunku do ostatniej ceny zakupu z katalogu sklepowego.
 • W dokumentach, po edycji ceny detalicznej program zawsze przelicza wartość detaliczną pozycji.

Changes

 • Ujednolicono interface raportu faktur terminowych względem pozostałych raportów. Usunięto przestarzałe raporty.

Nowość

 • Dla HURTOWNI dodano opcję blokady wydań towarów z grup akcyzowych dla odbiorców zewnętrznych.
 • Dla HURTOWNI dodano możliwość ustawienia stałej marży na dokumentach WZ. Cena wydania uzależniona jest wtedy jedynie od ceny zakupu i stałej (konfiguracja dla typu dokumentu).
 • Dla HURTOWNI, na dokumentach WZZD w oknie wyszukiwania dostawy (PZ),  dodano kolumnę z opisem PZ, czyli symbol i numer faktury zakupu.
 • W katalogach towarowych można dodać kolumnę z ostatnią dostawą – F filtr i S.
 • Do opcji Faktury zakupowe, z poziomu listy dokumentów dodaliśmy możliwość podglądu listy dokumentów biorących udział w transakcji faktury zakupowej.
 • W historii stanu i sprzedaży (P w towarach) korekty cenowe nie wykazują zmiany stanu (ilość). Wcześniej korekta cenowa widoczna była jako zdjęcie całego stanu i ponowne wrzucenie na stan z inna ceną.
 • Na raporcie przyjęć z FIFO (E->Przyjęcia w katalogu lub CTRL-F->Przyjęcia w dokumentach) dodano na końcu listy id i nazwę kontrahenta.
 • Usprawniono działanie korekty na FIFO – korekta ilościowa dokumentu stara się zdjąć stan z dokumentu oryginalnego jeśli tylko jest to możliwe.

HIPERMARKET W32

Data wydania 18.08.2021

Bugfix-y

 • Możliwość dodania na wydruku dokumentów kolumny z kodami wagowymi.
 • Poprawka tworzenia otwartych zapleczowych dokumentów zwrotów ze zwrotów kasowych, gdy te powinny być stworzone jako zrealizowane.
 • Dodanie do dokumentu zmian cen sytuację pierwszej wyceny towaru, gdzie poprzednia cena jest zerowa.

Nowość

 • Możliwość przypisania miejsca magazynu do towaru za pomocą modułu na kolektorze – nowa funkcjonalność dla hurtowni.
 • W zamówieniach od odbiorców dodano podgląd pozycji nie wydanych zamówieniach kompletacyjnych; w Menu Pozycje -> pozycje nie wydane CTRL + D.
 • Do Dokumentów dodano możliwość korekty zaznaczonych dokumentów – wykorzystywane np. przy konfrontacji zbiorczej faktury do wielu PZ.
 • W wersji hurtowej HiperMarket wycena katalogowa CTRL-C na pozycji dokumentu poprawia ceny tej pozycji.

HIPERMARKET W28

Data wydania 22.07.2021

Bugfix-y

 • Dodanie zabezpieczenia na edycję daty początkowej tak, aby data początkowa nie była późniejsza niż data końcowa.
 • Poprawienie skrótów klawiszowych w menu w zamówieniach do dostawcy w sklepie. Podczas wprowadzania nowego zamówienia dodano:
  • szukanie poprzez wybór z listy towarów, poprzez podanie fragmentów nazwy,
  • INSERT do wyszukiwania nazwy z listy, lub podania PLU lub kodu paskowego,
  • CTRL-B do wprowadzenia kodu paskowego.
 • Zamówienia do dostawcy – poprawiono widoczność nazwy towaru w dolnej formatce pozycji zamówienia.
 • W zamówieniach hurtowych w nagłówku w polu WARTOŚĆ pokazywała się waga netto a nie wartość netto.
 • Poprawiono wyświetlanie prawidłowego numeru sklepu na dokumencie receptur.
 • W dokumentach, z listy wyboru towarów z nazwy usunięto towary zablokowane do PZ.
 • Przyśpieszono zamykanie remanentu – tworzenie dokumentów PWRI RWRI.
 • Poprawiono problemy ze zmianą hasła użytkownika z poziomu sklepu w przypadku centralnego sterowania towarami.
 • Zmiana w wyświetlaniu paska postępu. Jest delikatnie opóźniony, by się nie pokazywał przy szybkich operacjach.
 • Poprawiono edycję miejsca magazynowego w module WMS.
 • Poprawiono generowanie plików JPK_VAT.

Changes

 • Opcja w zamówieniach „powiel bieżące” pokazuje listę sklepów, które można zaznaczyć spacją. Zamówienie zostanie powielone na wybrane sklepy. Poprzednio powielenie tworzyło kopię zamówienia.

Nowość

 • Możliwość podziału zamówienia kompletacyjnego na kilka zleceń według zaznaczonych pozycji. Dotyczy zleceń nie wydanych. Operacje -> Wydziel pozycje na nowe zamówienie lub CTRL+G.
 • HURTOWNIA Dodano blokadę wydania towarów jeżeli nie zostały zeskanowane z kodu, a jedynie wybrane na liście towarów klawiszem Enter. Blokadę ustawiamy na wybranych kategoriach dodając je do klasyfikacji o nazwie WYDANIE_TOWARU_WYMAGA_SKANERA.
 • Dodano możliwość tworzenia szablonów dokumentów na podstawie istniejących zrealizowanych oraz tworzenie niezrealizowanych dokumentów na podstawie szablonów.
 • Do dokumentów dodano możliwość korekty zaznaczonych dokumentów. Używane np. przy konfrontacji zbiorczej faktury do wielu PZ.
 • Dodanie nowej wersji raportu obrotu dla sieci DINO . Raport uwzględnienia sprzedaż (wraz z kaucjami), zwroty i transakcje niefiskalne PaySafeCard.
 • Raporty DINO: dodanie kolumny z ostatnią obecnością kasjera na kasie w transactions.
 • Dodano raport płatności bonami Ekomat za wybrany okres.
 • Przenoszenie filtrowania towarów zaznaczonych z CTRL+N ‚zaznaczone towary’ do analizera. Opcja domyślnie włączona, konfiguracyjna.
 • Dodano edycję trzech składowych wirtualnego adresu miejsca regałowego.

HIPERMARKET W26

Data wydania 07.07.2021

Bugfix-y

 • Poprawiono wyświetlanie kodu zbiorczego dla danego PLU w dolnej formatce w katalogach.
 • Naprawiono błąd podglądu salda i limitu kontrahenta.
 • Poprawiono aktualizację towarów z listy alkoholi o których informuje kasnet.
 • Zmieniono algorytm zmiany ceny z użyciem widełek marży. Blokady związane z widełkami są niezależne od polityki zaokrągleń.
 • Ukryto opcję kodów związanych w menu, gdy nie są dostępne.
 • Poprawiono grupową zmianę cen, pod Ctrl+x dla bufora cen.
 • Poprawiono w katalogu towarów raport po PLU z dokumentów (pokazywał zbędne dodatkowe towary.

Nowość

 • Dodano kolumnę z ceną ewidencyjną do tabelki VAT na wydruku dokumentów. Dotyczy magazynu, opcja konfiguracyjna.
 • WMS – dodanie ID strefy do importu miejsc magazynowych.

HIPERMARKET W24

Data wydania 23.06.2021

Bugfix-y

 • Brak inicjacji modułu wycen w formatce korekty dokumentu typu MMDW dla programu magazynowego.
 • Poprawka do dokumentu typu RWK (121) – PSS OLSZTYN.
 • Naprawa wyłączania się programu przy pobieraniu szczegółowych informacji o towarze będącym w gazetce centralnej.
 • Poprawa logowania zmian przypisania dostawcy do towaru – dodanie użytkownika.
 • Poprawa grupowej zmiany procentowej zawartości alkoholu.
 • Po zrobieniu każdej analizy w katalogu towarowym/sklepowym program ostrzega o wykonanej analizie przy wyjściu z katalogu. Poprzednio komunikat pojawiał się tylko przy analizie sprzedaży AS.
 • Poprawiono pojedyncze i grupowe blokowanie/odblokowywanie towarów w katalogu towarowym.
 • Poprawione wyświetlanie stan_min w formatce na dole okna. Dla wszystkich wartości było 0.
 • Poprawiono błąd związany z raportem towarowym w dokumentach, zawężającym widok towarów do raportu specjalnego po plu, czego nie powinien robić.

Nowość

 • Dodanie w menu Raporty w katalogu dokumentów PZ raportów:
  • raportu PZ / WZZD nieprzypisanych do FVZ lub/i FVRR;
  • raportu Niezgodnych i zgodnych PZ / WZZD z FVZ lub/i FVRR;
 • Dodanie paska postępu podczas importu opakowań zbiorczych z pliku.
 • Do nagłówka remanentu dodano nowe pole Opis własny do edycji.
 • Dodanie raportu z datą ostatniego paragonu na kasach.
 • Dodanie w fakturach sprzedażowych możliwości skorzystania z numeru konta zapłaty wpisanego w kontrahenta (naszego) sklepu – numer konta wpisany uzupełniany w opcjach narzędzia. Wybór źródła pochodzenia konta na fakturze jest konfigurowany w konfiguracji faktur.

HIPERMARKET W22

Data wydania 11.06.2021

Bugfix-y

 • Poprawiono zamawianie minimalnej ilości dla towarów Nowych ze stanem zero w zamówieniu z pliku oferty.
 • Poprawiono błędy:
  • wylogowanie podczas rejestracji błędów w dokumentach
  • brak nagłówka w podglądzie CTRL-G
  • błędna inicjalizacja podczas określania trybu sterowania towarami
 • Poprawiono kompatybilność centrali w wersji HM 4.2.19 z kopiami w wersji HM 4.2.18 w zakresie dokumentów magazynowych.
 • Naprawa raportu specjalnego „wg towarów z gazetek na dzień”.
 • Poprawiono błędną wartość ilości towarów w podsumowaniu zakresu analiz w analizerze, po zawężeniu raportem specjalnym.
 • Poprawiono działanie funkcji weryfikującej poprawność okresów korekty zbiorczej VAT.
 • Zniesienie ograniczenia (podczas wyceny towaru) górnych widełek marży powyżej 99,00%  do 99,99%.
 • Naprawienie problemów z generowaniem dokumentów korekt sald KSOB 98 i KSVS 94.
 • Poprawiono sprawdzanie konfliktów z innymi promocjami podczas zatwierdzania nowej promocji. Nie pokazywało o jaki towar chodzi w niektórych sytuacjach.
 • Poprawiono wydruk nazwy towaru na etykiecie ZEBRA.
 • Poprawiono zarządzanie towarami zablokowanymi do sprzedaży.
 • Poprawiono rozsyłanie informacji o stanach pomiędzy sklepami.

Changes

 • Naprawiono wyrównanie okna analizera, tak by nie zakrywał belki z podsumowaniem ilości towarów i sklepów tworzących zakres analiz.
 • Dodanie nowego raportu z FIFO w katalogu towarowym/sklepowym (ctrl +n) „najnowsza/najstarsza dostawa na plu na stanie”.

Nowość

 • Podczas zamykania zamówienia kompletacyjnego sprawdzane są pozycje tego zamówienia. Pobierane zamówienia sklepowe będące jego źródłem, następnie sprawdzane pod kątem czy wszystkie pozycje z zamówienia sklepowego zostały zrealizowane. Jeśli tak, to na zamówieniu źródłowym ustawiana jest flaga ‚W’ – czyli zamówienie wydane. Dodatkowo dodana została kolumna ze stopniem realizacji zamówienia wyrażana jako np. 3/5 czyli trzy z pięciu pozycji zostały wydane.
 • Automatyczne wystawianie dokumentów zapleczowych WZK na podstawie dokumentów WZ wystawionych bezpośrednio na kasie.
 • Dodano mechanizmy zakładania towarów z krótkim kodem przez sklep. Zatwierdzenie wprowadzonego towaru następuje w centrali. Mechanizm wymaga konfiguracji.
 • Dodano możliwość wystawienia Faktury do dokumentów bez ustrukturyzowanego odbiorcy, np. do dokumentu WZ wystawionego na kasie.
 • Dodano w katalogu towarowym w wersji graficznej opcję na reset raportu (RWW ENTER).
 • Możliwość wygenerowania zamkniętego utargu na wskazanego w konfiguracji kasjera (np. dla kasy samoobsługowej ), podczas zamykania rozliczenia sklepu.
 • Do dokumentów dodano nową opcję do konfiguracji typów dokumentów. Dodano możliwość zablokowania wprowadzania towarów ze statusem „bezwzględnie blokowany”.
 • Dodanie kolumny Rabat i Poprawki wizualne dla wydruku paragonu z zaplecza.
 • Dodano wysyłanie wniosków do potwierdzenia w centrali przy dodawaniu towarów z kodem krótkim w sklepie.

HIPERMARKET W18

Data wydania 19.05.2021

Bugfix-y

 • Poprawiono inicjację ceny zakupu i wartości w zamówieniach centralnych.
 • Dodano rozbicie zamówienia centralnego na sklepy przy wysyłaniu wiadomości email.
 • Poprawione pomijanie 1 pozycji zrzutu z programu KolNet kiedy w nazwie towaru jest nazwa kolumny.
 • Włączamy skrót  CTRL+L w katalogu sklepowym. Włącza on okno ZMIANA POŁOŻENIA TOWARU.
 • Przywrócenie oznaczania przyjęć kaucji jako ‚zwrot’ w eksporcie sprzedaży do GOLD.
 • Naprawa wydruku raportu obrotu Towarów. Usunięto zbędne linie, które dodawały się w sporadycznych sytuacjach.

Changes

 • Flaga blokady na zamówieniu w Hurtowni sprawia że:
  • zamówienia nie można edytować ( dodawać pozycji, zmienić ilości i ceny )
  • zamówienie nie jest widoczne na liście do kompletacji na kolektorze
 • Usunięto nieobsługiwany raport specjalny towarów z fifo/towarów zablokowanych w FIFO. Naprawiono działanie raportu specjalnego w towarowym „najnowsza/najstarsza dostawa na plu na stanie”.
 • W wersji graficznej poprawiono wygląd wyboru kolumn na bardziej przyjazny.

Nowość

 • Do dokumentów dodano nową opcję do konfiguracji typów dokumentów. Dodano możliwość zablokowania wprowadzania towarów ze statusem „bezwzględnie blokowany”.
 • Powstał nowy (opcjonalny) model dodawania towaru do dokumentu. Zamiast pisania w formatce, aktywuje się specjalne okno dialogowe przed przejściem do formatki pozycji dokumentu. Wpisujemy:
  • PLU (tylko cyfry)
  • kod paskowy (CTRL-B i tylko cyfry)
  • kod dostawcy (CTRL-N i litery lub cyfry)
  • lub fragment nazwy (litery lub cyfry)
 • Dodanie możliwości wydruku identyfikatora dla użytkownika ( analogicznie jak dla kasjera ). Dodanie (opcjonalnie) możliwości logowania się za pomocą identyfikatora na zapleczu w wersji graficznej.
 • Raporty DINO na widoku bazy danych (sql view).
 • Dla kas Neo i Revo nie usuwamy wiodącego zera z kodów paskowych przy wysyłce towaru na kasy.

HIPERMARKET W16

Data wydania 28.04.2021

Bugfix-y

 • Zabezpieczenie odczytu ustawień programu przed niepoprawnymi wartościami liczbowymi w systemie ósemkowym.
 • Poprawiono naliczanie kwadransów w ciągu dnia.
 • Poprawka, która powoduje uwzględnienie rabatów podczas tworzenia korekty do WZ.
 • Poprawiono błędny zapis faktur sprzedażowych typu Korekta Zbiorcza do rozrachunków w wersji HM3.
 • Naprawa niezgodności wartości w cenach zakupu netto korekt faktur sprzedażowych do dokumentów WZ zawierających pozycje w różnych cenach zakupu (tj. z rozbicia wg FIFO).

Changes

 • Opisy dokumentów magazynowych z receptur wskazują na sparowany dokument przeciwny.

Nowość

 • Dodanie komunikatów o statusie importu z pliku dla składu towaru.
 • Oznaczenie flagą Q zamówienia, które magazynier zablokował poprzez podjęcie tego zadania do kompletacji. Zamówienia aktualnie kompletowane.
 • Poprawienie widoczności ostatniego przychodu w dokumentach – uwzględnienie korekt i korekty cenowej.
 • Do dokumentów dodano nową opcję do konfiguracji. Można ustawić blokadę ceny zakupu = 1 grosz na wybranych typach dokumentów.
 • Dodanie eksportu z kas do GOLD niefiskalnej sprzedaży doładowań PaySafeCard.
 • Do dokumentów dodano nową opcję do konfiguracji typów dokumentów. Dodano możliwość zablokowania wprowadzania towarów ze statusem „bezwzględnie blokowany”.

HIPERMARKET W12

Data wydania 31.03.2021

Nowość