HIPERMARKET 4.2.18

HIPERMARKET W8

Data wydania 03.03.2021

Bugfix-y

 • Poprawiono zaczytywanie kodu urzędu w automacie JPK_VAT7.
 • Poprawiony błąd pokazujący niepoprawnych użytkowników w podglądzie zmian na towarze.

Changes

 • Na wydrukach zamówień wysyłanych na maila w formacie 1 – do wydruku został dodany opis zamówienia i kolumna z opisami dla poszczególnych pozycji.
 • Ujednolicono wybór kolorów w Towarowym, gdy PLU jest na kilku różnych typach promocji.

Nowości

 • Nowy typ anulowania: anulowanie przed zmianą na fakturę albo WZ.
 • Wpłaty i wypłaty do banku – zestawienie nominałów z możliwością wydruku.

HIPERMARKET W6

Data wydania 17.02.2021

Bugfix-y

 • Na wydruku dokumentów PZ cena kontraktowa powinna już być niezerowa.
 • Poprawiono aby można było blokować towar centralnie -> Katalogi -> ‚b’, ustawiana jest flaga w Towarowym FL_BLOKADA który jest replikowany do sklepów.

HIPERMARKET W4

Data wydania 04.02.2021

Bugfix-y

 • Poprawiona integracja z groupware i dodany pasek postępu przy przypisywaniu sklepów do użytkownika.
 • W fakturach rozwiązaliśmy problem z edycją oznaczeń procedur podatkowych.

Changes

 • Zmiana sposobu wyznaczania ceny sprzedaży w dokumencie sprzedaży z dnia. Wartość sprzedaży nie ulega zmianie. Ma to związek z uporządkowaniem dokumentu zmian cen.
 • Dla PSS Olsztyn – wybór towarów na dokumencie typu RWK (122) z informacją o stanie zadysponowanym (w kolumnie) jak na MM- (MMDW)

Nowości

 • Wpłaty i wypłaty do banku – zestawienie nominałów z możliwością wydruku.
 • Poszerzenie analizy ABC/XYZ o daty ostatniej sprzedaży i ostatniego zakupu. Daty nie są ograniczone do analizowanego okresu.
 • Przeniesiono analizę zmian cen z wersji 3.2. Dodanie wymaga konfiguracji.

HIPERMARKET W2

Data wydania 22.01.2021

Changes

 • Uporządkowanie dokumentu zmian cen, by nie pojawiały się korekty wynikające z zaokrągleń na towarach ważonych.
 • Do zamówień robionych ręcznie NIE można dodać towarów spełniających któreś z poniższych kryteriów. Dotychczas można było ręcznie zamówić dowolne towary. Wkluczone towary to:
  • towary z grupy @@@WYPAD
  • towary spoza sklepowego
  • towary z blokadą do PZ i Zam

Bugfix-y

 • Poprawiono formatkę wyceny w oknie promocji w wersji graficznej.
 • Dodanie kolumny z ceną kontraktową oraz przyśpieszenie jej działania.
 • Poprawiono zawartość okna wyboru blokad w raporcie towarów.
 • Poprawki do obsługi sprawdzarki Elzab rs.
 • W analizerze był problem z ładowaniem danych, w przypadku kiedy cześć sklepów była w wersji 3.2, a część w 4.2

HIPERMARKET W50

Data wydania 16.12.2020

Nowości

 • W dokumentach umożliwiono używanie kodów ważonych typu 28PPPPPWWWWWX, gdzie PPPPP to PLU towaru a WWWWWW to waga.
 • Możliwość oznaczania PLU w katalogach różnymi kolorami według id typu promocji, standardowo promocja jest oznaczana kolorem zielonym.

Bugfix-y

 • W korektach cenowych dokumentów zakupowych poprawiono cenę detaliczną i naliczanie wartości detalicznej.

HIPERMARKET W48

Data wydania 30.11.2020

Bugfix-y

 • Analizer – poprawa stabilności. W przypadku, kiedy dokonywaliśmy wielu grupowań system się wyłączał.
 • Nocne wyrównanie obrotu kaucjami uwzględnia również towary, których nie ma obecnie w katalogu sklepowym.
 • JPK_V7 – obowiązkowe pola w danych kontrahenta zastąpiono tekstem „BRAK” np. pole Nazwa Kontrahenta.

HIPERMARKET W46

Data wydania 15.11.2020

Bugfix-y

 • Naprawa opcji dodawania towaru z kas fiskalnych. Wcześniej zdarzało się, że program wyłączał się przy usuwaniu towaru.
 • Naprawa błędu w exporcie do JPK_V7 polegającego na dodawaniu do podatku należnego wartości faktur do paragonów oznaczonych jako FP.

Nowości

 • W trybie tekstowym w katalogu towarowym można dodać stałe podokno ze stanami,sprzedażą i cenami ze sklepów. Dotychczas dla towaru dane te były dostępne pod skrótem ‚p’. Jest to opcja, którą można skonfigurować z poziomu centrali.
 • Możliwość generowania dokumentów KP/KW/RK w rozbiciu na kasy: każda kasa generuje magazyn o nazwie takiej jak numer fiskalny drukarki. Magazyny są niezależne.

HIPERMARKET W44

Data wydania 01.11.2020

Changes

 • Usunięto z centrali w katalogu towarowym z filtra (f) pozycje B – stan towaru i V – stan na dana chwilę, które w centrali nie miały zastosowania.
 • W menu dokumenty istnieje wpis zmiany cen i VAT, który również pokazuje się pod menu z trzema pozycjami. W obecnej wersji nie ma dokumentu zmian cen zakupu, a dokument zmian cen detalicznych i dokument zmiany VAT są generowane w jeden dokument. Poprawiono w związku z tym nazwę katalogu, zaś menu u klientów zostanie zmienione ręcznie.
 • Poprawiono wyświetlanie wartości w kolumnach w dokumencie zmiany ceny (kolumna ID pokazuje jaka została wprowadzona zmiana, kolumna nazwisko pokazuje kto fizycznie tego dokonał).
 • Do analizy dynamika sprzedaży na dwóch okresach dodano podsumowanie do wszystkich kolumn.

Bugfix-y

 • Na korektach FV GTU wcześniej wspomniane GTU jest ustawiane tylko pozycjom, których dotyczy korekta, a nie wszystkim wygenerowanym na podstawie poprzedniego dokumentu transakcji rekordom.

Hotfix-y

 • Dodano w zamówieniach możliwość wyszukiwania kontekstowego przy szukaniu towarów.

Nowości

 • Dodanie w analizerze w analizie dokumentów KPKW grupowania po dokumentach KPKW.
 • Automatyczne oznaczanie faktur procedurą TP (transakcje z podmiotami powiązanymi) na podstawie danych szczegółowych kontrahenta jakim jest odbiorca lub płatnik faktury.
 • Dodanie uprawnienia ignorowania blokad edycji (1608) pozwalającego na zignorowanie ustawionej centralnej blokady edycji faktur VAT wybranych typów.
 • Uaktualnienie wg Dz.U. z 2019 r. poz. 1411 listy PKWiU, do których należy naliczać potrącenia na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych oraz dodanie do niej CN2020.
 • Dodanie opcji generowania unikalnego kodu paskowego EAN13 w centrali graficznej.
 • Dodanie możliwości wprowadzenia (manualnych) korekt zbiorczych VAT.
 • Dodanie możliwości ustawienia numeru grupy towarowo-usługowej (GTU) usługom w katalogu usług, które są kopiowane na pozycje faktury usługowej i docelowo na JPKv7.

HIPERMARKET W42

Data wydania 16.10.2020

Changes

 • W centrali wybierając analizy i sprzedaż kwadransową, można wybrać datę dzisiejszą, wcześniej było ograniczenie do wczoraj.
 • Poprawiono wyświetlanie wartości w kolumnach w dokumencie zmiany ceny (kolumna ID pokazuje jaka zmiana zaszła, kolumna NAZWISKO pokazuje kto fizycznie tego dokonał).

Bugfix-y

 • Została wyłączona w podsumowaniu dokumentu zmiany ceny linia numer 8 – Zmiana Ceny/VAT na towarze.
 • Została naprawiona blokada dodania niewycenionego towaru do dokumentu.
 • Przyśpieszono działanie podglądu ostatniej dostawy w dokumentach.
 • Konfiguracja emaila – podczas wysyłania zamówienia podpowiada ostatnio podany email.
 • W sklepie, gdzie ustawiono możliwość dodawania towarów zdalnie, dodano opcję w menu wyboru w katalogu towarowym (klawisz insert).
 • Naprawiono problem z zapisem ilości dni przy terminie płatności w fakturach z odroczoną formą płatności.

Hotfix-y

 • Poprawka exportu do FK ZetoLublin

Nowości

 • Przy gazetce hurtowej dodano wybór typu gazetki, podobnie jak w promocjach centralnych.
 • Dodanie znacznika „kontrahent powiązany” w danych dodatkowych kontrahenta (‚D’ – katalogu kontrahentów) szczegóły na pomoc.netis.
 • Przy wydruku metki z chowem/ubój pojawi się formatka do uzupełnienia danych do wydrukowania na metce.
 • Obsługa importu do dokumentu nowego format csv separator dwukropki.

HIPERMARKET W40

Data wydania 02.10.2020

Changes

 • Faktury uproszczone, kiedy mamy numer faktury uproszczonej nadany przez kasę używamy go w fakturze. W przypadku kiedy kasa nie nadała numeru faktury uproszczonej to wszystko przebiega bez zmian i generuje się według dotychczasowego wzorca.
 • Zmieniono w katalogu towarowym opis kolumny PKWiU/CN na PKWiU/CN/GTU.
 • PSS Olsztyn i zmiana ceny przez Ctrl+C – nie wymaga obecnie zaznaczania towaru działa na podświetlonym PLU.
 • Ustandaryzowano podgląd historii stanu i sprzedaży w katalogu towarowym. Niektóre sieci nie miały wglądu w historię na sklepach.
 • Uporządkowano reakcje na uprawnienia w module faktur. Usunięto kolidujące uprawnienia.
 • Zmiana dotyczy edycji faktury z jedną formą zapłaty na liście form płatności. W przypadku kiedy zmienimy formę płatności w nagłówku, wybrana płatność przepisze się do listy płatności w stopce faktury. Wcześniej wartość w stopce zachowywała wartość oryginalną.

Bugfix-y

 • Poprawka na ładowania na centrali listy PKWiU/CN do MPP.
 • Naprawiono błąd liczenia wartości brutto na korekcie do WZ netto w przypadku istnienia rabatu netto.
 • Dodanie brakującego skryptu migracji dodającego nową opcję konfiguracji faktur kontrolującą, czy należy drukować wektory GTU i PP sprzedaży.
 • Poprawka w fakturach przy wyłączonej opcji kontroli unikalności wystawianych paragonów do faktur. Przy dzieleniu rabatu z paragonu pomiędzy faktury stosujemy zasady matematyczne.

Nowości

 • Przy wydruku metki z chowem/ubój pojawi się formatka do uzupełnienia danych do wydrukowania na metce.
 • Obsługa importu do dokumentu nowego format csv separator dwukropki.
 • Dodano nowe funkcje walidacji przy pobieraniu towaru do dokumentu związane z matrycą. Opcja wymaga konfiguracji. Mamy możliwość blokady przyjęć towaru, gdy dany towar jest w matrycy w konkretnym statusie np. Delistowany.
 • W katalogu towarowym w raporcie ctrl+N -> z kreatora promocji dodano filtr na zakończone gazetki oraz datę zakres dat.
 • Dodanie możliwości odręcznego oznaczania faktur VAT procedurami podatkowymi JPK.
 • Możliwość drukowania wektorów GTU i procedur podatkowych sprzedaży na fakturach VAT. Kontrolowane opcją konfiguracji faktur, fabrycznie wyłączoną.